Przejdź do treści

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby ich przetwarzanie odbywało się z zachowaniem najwyższych standardów, dlatego też przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności opisującą w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy powierzone nam dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Finter sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Bojkowskiej 37A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gliwice w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000902125, NIP 6312697439, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 złotych, zwaną dalej “Finter”. W sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Finter możesz się skontaktować z Finter: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Finter wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@finter.cloud.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Finter:

 1. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Finter urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Finter w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Finter;
 2. w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udostępnienie przez Finter Twoich danych osobowych Emitentom będącym klientami Finter, jeżeli wyraziłeś/aś zainteresowanie możliwością zainwestowania w tego Emitenta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o Twoją zgodę w celu udostępnienia Twoich danych osobowych Emitentom celem prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

3. Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Finter przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

 1. w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a powyżej – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Finter urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu – w zależności od tego co nastąpi pierwsze;
 2. w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit.b powyżej – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na udostępnianie Twoich danych osobowych.

4. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (w tym m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

5. Jak chronimy dane osobowe?

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Twoich danych osobowych, z uwzględnieniem (i) stanu techniki, (ii) kosztów wdrożenia, (iii) charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych osobowych oraz (iv) ryzyka dla interesów Użytkownika. Jednocześnie należy zaznaczyć, że żaden system przesyłania lub przechowywania danych nie jest i nie może być całkowicie bezpieczny. Twoje dane są przechowywane w środowisku, które uważamy za dobrze chronione. Stosujemy między innymi następujące zabezpieczenia: dostęp do serwera za pomocą kluczy publiczno-prywatnych i dwuetapowej weryfikacji logowania, dostęp do bazy danych z adresów IP znajdujących się na białej liście, wszelka komunikacja prowadzona za pomocą bezpiecznych protokołów.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Finter przy świadczeniu usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne, a także Emitentom, instytucjom płatniczym oraz uprawnionym organom państwowym w kraju i za granicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące regulacje prawne.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Finter przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do żądania od Finter dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Finter w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit. a powyżej;
 6. prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na w oparciu o Twoją zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, której jesteś stroną (pkt. 3 lit. b powyżej) oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę (pkt. 3 lit. b powyżej), z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Finter.

8. Informacja o wykorzystaniu wtyczek społecznościowych.

 1. Z uwagi na fakt, że na naszych stronach internetowych umieściliśmy wtyczki społecznościowe portali Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Gmail, WhatsApp, Skype które umożliwiają Twojej przeglądarce internetowej pobieranie treści od dostawców ww. wtyczek i przekazywanie w tym celu ww. Dostawcom danych osobowych, Twoje dane osobowe są przetwarzanie przez Finter oraz, odpowiednio, poniżej wskazanych współadministratorów w zakresie operacji gromadzenia danych osobowych i ich ujawniania poprzez transmisję:
  1. Facebook Ireland Ltd.,
  2. Twitter International Company,
  3. LinkedIn Ireland Unlimited Company,
  4. Google LLC
  5. WhatsApp Inc.
  6. Microsoft Corporation
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Gmail, WhatsApp, Skype są przetwarzane przez Finter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci optymalizacji reklamy produktów i usług Finter poprzez uczynienie ich bardziej widocznymi w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Gmail, WhatsApp, Skype.
 3. Do przetwarzania danych osobowych w celu gromadzenia oraz ujawnienia poprzez transmisję dostawcom wtyczek społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Gmail, WhatsApp, Skype mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Polityka Prywatności.
 4. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez współadministratorów, zastosowanie mają zasady przewidziane w politykach prywatności tych współadministratorów.